Watermite Bibliography with Detail
AuthorKrendowskij, M.E. 
Year1885. 
TitlePresnovodnye akaridy yuzhnoi Possii.  
journalObshchestva Ispytatelei Prirody pri Imperatorskom Khar`kovskom Universitete, 18: 209-258 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia