Watermite Bibliography with Detail
AuthorBiesiadka, E.  
Year1973 
TitleNowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopójek (Hydracarina). (Hydracariens nouveaux ou peu connus pour la faune de Pologne).  
journalFragmenta Faunistica, 18 (22): 437-490.  
KeywordsFauna, Europa, PL  
Abstract  
Biotopvaria  
Systematik Hydrachnidia, Halacaridae