Watermite Bibliography with Detail
AuthorThor, S. 
Year1907e 
TitleLebertia-Studien XIX-XXIII  
journalZool. Anz., 32 (6): 150-172 
KeywordsFaun, Eur, Nor 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia