Watermite Bibliography with Detail
AuthorBiesiadka, E. 
Year1997 
TitleHydrachnidia  
journalin: Razowski, J. (ed.): Checklist of Animals of Poland, Vol. IV, 1-31 Porifera-Symphyla: 229-239 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia