Watermite Bibliography with Detail
AuthorThor, S. 
Year1911a 
TitleLebertia-Studien XXIV-XXV  
journalZool. Anz., 37 (19-20): 385-394 
KeywordsFaun, Eur, Nor 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia